ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
24 มกราคม 2565

การไม่เข้าลงทุนใน Selfridges Group

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
28 ธันวาคม 2564

การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
24 ธันวาคม 2564

ข่าวเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ Selfridges Group โดยผู้ถือหุ้นใหญ่

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
20 ธันวาคม 2564

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
20 ธันวาคม 2564

การแต่งตั้งกรรมการ และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
02 ธันวาคม 2564

ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
02 ธันวาคม 2564

การเข้าซื้อหุ้น Porto Worldwide Limited ซึ่งลงทุนในธุรกิจ Grab ในประเทศไทย

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
01 ธันวาคม 2564

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
11 พฤศจิกายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
11 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน
11 พฤศจิกายน 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
11 พฤศจิกายน 2564

การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
26 ตุลาคม 2564

วันหยุดสำนักงานตามประเพณี ประจำปี 2565

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
13 สิงหาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
13 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน
13 สิงหาคม 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
13 พฤษภาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
13 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน
13 พฤษภาคม 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
05 พฤษภาคม 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ