ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
01 ธันวาคม 2565

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
25 พฤศจิกายน 2565

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (CFW)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
16 พฤศจิกายน 2565

วันหยุดสำนักงานตามประเพณี ประจำปี 2566

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
15 พฤศจิกายน 2565

การแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
14 พฤศจิกายน 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
14 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน
14 พฤศจิกายน 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
15 สิงหาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
15 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน
15 สิงหาคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
02 มิถุนายน 2565

การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริษัท เอ็มพี ซินเนอร์จี จำกัด

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
31 พฤษภาคม 2565

การจัดตั้งบริษัท Central Retail Investment Limited

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
30 พฤษภาคม 2565

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
26 พฤษภาคม 2565

การเข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
18 พฤษภาคม 2565

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
12 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
11 พฤษภาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
11 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน
11 พฤษภาคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
29 เมษายน 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น