ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
02 มิถุนายน 2565

การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริษัท เอ็มพี ซินเนอร์จี จำกัด

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
31 พฤษภาคม 2565

การจัดตั้งบริษัท Central Retail Investment Limited

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
30 พฤษภาคม 2565

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
26 พฤษภาคม 2565

การเข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
18 พฤษภาคม 2565

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
12 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
11 พฤษภาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
11 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน
11 พฤษภาคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
29 เมษายน 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
29 มีนาคม 2565

เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
25 กุมภาพันธ์ 2565

การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 (แก้ไข)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
25 กุมภาพันธ์ 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
25 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน
25 กุมภาพันธ์ 2565

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
25 กุมภาพันธ์ 2565

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
25 กุมภาพันธ์ 2565

การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
24 มกราคม 2565

การไม่เข้าลงทุนใน Selfridges Group

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
28 ธันวาคม 2564

การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
24 ธันวาคม 2564

ข่าวเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ Selfridges Group โดยผู้ถือหุ้นใหญ่