ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การโอนกิจการของบริษัทย่อย
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ