ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (3/3)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (2/3)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (1/3)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การแก้ไขข้อบังคับ รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การแก้ไขข้อบังคับ รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ชี้แจงเรื่องข่าวพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลในห้างสรรพสินค้า Selfridges