เซ็นทรัล รีเทล ขับเคลื่อนธุรกิจ

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อทุกคน

ผลการดำเนินงาน ปี 2565

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ มาจากพลังงานสะอาด
76,129
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
5,510
ไร่
ยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้า OTOP
509
ล้านบาท
สร้างรายได้ชุมชน
1,500
ล้านบาท
สนับสนุนอาชีพคนพิการ
412
คน
พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน
99%
 
คู่ค้าหลักได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
100%
 
ลูกค้าให้คะแนนความพึงพอใจ
89%
 

เซ็นทรัล ทำ

"ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ"

โครงการของกลุ่มเซ็นทรัลที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และลงมือช่วยเหลือสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

รายงานด้านความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566