เซ็นทรัล รีเทล ขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อทุกคน

สารจากประธานกรรมการ

วันนี้พวกเราต้องคิดถึงการทำธุรกิจที่นำการพัฒนาไปสู่สภาพแวดล้อมและสังคม การดำเนินงานของเราต้องมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว ตระหนักถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเอง และมุ่งมั่นสร้างคุณภาพให้เหนือกว่าปริมาณ หัวใจของธุรกิจจากนี้ไป คือการสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล - ประธานกรรมการ

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม

ความยั่งยืนที่เซ็นทรัลรีเทล

ที่เซ็นทรัล รีเทล เราเดินหน้าทุกวันของเราด้วยความตระหนักถึงผลกระทบและความรับผิดชอบต่อคนของเราและโลกของเรา รวมถึงแนวทางในการสร้างประโยชน์ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการสร้างคุณค่าร่วมและความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันกับชุมชนและสังคม

People

Prosperity

Planet

Peace & Partnerships

แนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของเรา

จากคำมั่นสัญญาสู่การลงมือทำอย่างไม่ลดละ แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ เราบ่งบอกความสำคัญและสะท้อนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และความเชื่อที่เรายึดถือ

ความต่อเนื่องในการลงมือทำและ ความมุ่งมั่นทุ่มเทของพวกเราชาวเซ็นทรัลรีเทล พร้อมกับพันธมิตรจะช่วยให้โลกใบนี้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ความภาคภูมิใจใน ปี 2563

#ทำด้วยกันทำด้วยใจ

สนับสนุนอาชีพคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

509 คน

มีนักศึกษาที่เลือกหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานเติบโตมากขึ้นถึง

100%

จริงใจ Farmer’s Market พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้เกษตรกร

193 ล้านบาท

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จริงใจ Farmer’s Market

15,866 คน

ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

236 ล้านใบ

ลดปริมาณ ขยะอาหาร ด้วยการบริจาคอาหารได้กว่า

797,306 มื้อ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนในปี 2563 จำนวน

9 ล้านบาท

เรื่องราวของเรา

ทำด้วยกันทำด้วยใจ

ในการขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น ร่วมมือร่วมแรงกับพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ เครือข่ายต่าง ๆ และเพื่อนของเราที่มาร่วมแบ่งปันและ เสริมการสนับสนุนในภารกิจที่ช่วย เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

รายงานด้านความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2564
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2564
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563