สารจากประธานกรรมการ

วันนี้พวกเราต้องคิดถึงการทำธุรกิจที่นำการพัฒนาไปสู่สภาพแวดล้อมและสังคม การดำเนินงานของเราต้องมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว ตระหนักถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเอง และมุ่งมั่นสร้างคุณภาพให้เหนือกว่าปริมาณ หัวใจของธุรกิจจากนี้ไป คือการสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล - ประธานกรรมการ
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม

ความยั่งยืนที่เซ็นทรัลรีเทล

ที่เซ็นทรัล รีเทล เราเดินหน้าทุกวันของเราด้วยความตระหนักถึงผลกระทบและความรับผิดชอบต่อคนของเราและโลกของเรา รวมถึงแนวทางในการสร้างประโยชน์ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการสร้างคุณค่าร่วมและความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันกับชุมชนและสังคม

01.
People
02.
Prosperity
03.
Planet
04.
Peace & Partnerships
แนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของเรา
จากคำมั่นสัญญาสู่การลงมือทำอย่างไม่ลดละ
แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ
เราบ่งบอกความสำคัญและสะท้อนวิสัยทัศน์
ค่านิยม และความเชื่อที่เรายึดถือ
ความต่อเนื่องในการลงมือทำและ
ความมุ่งมั่นทุ่มเทของพวกเราชาวเซ็นทรัลรีเทล
พร้อมกับพันธมิตรจะช่วยให้โลกใบนี้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ความภาคภูมิใจในปี 2563
#ทำด้วยกันทำด้วยใจ
สนับสนุนอาชีพคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
509 คน
มีนักศึกษาที่เลือกหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานเติบโตมากขึ้นถึง
100 %
จริงใจ Farmer’s Market พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้เกษตรกร
193 ล้านบาท
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จริงใจ Farmer’s Market
15,866 คน
ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
236 ล้านใบ
ลดปริมาณ ขยะอาหาร ด้วยการบริจาคอาหารได้กว่า
797,306 มื้อ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนในปี 2563 จำนวน
9 ล้านบาท
เรื่องราวของเรา

ทำด้วยกันทำด้วยใจ

ในการขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น
ร่วมมือร่วมแรงกับพนักงาน
พันธมิตรทางธุรกิจ เครือข่ายต่าง ๆ

และเพื่อนของเราที่มาร่วมแบ่งปันและ
เสริมการสนับสนุนในภารกิจที่ช่วย
เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมาย
อ่านเพิ่มเติม

รายงานด้านความยั่งยืน