Member of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2022
ธันวาคม 2565

Member of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2022

เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
มิถุนายน 2565

เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

S&P Global Sustainability Yearbook Member 2022
กุมภาพันธ์ 2565

S&P Global Sustainability Yearbook Member 2022

ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนปี 2564
กุมภาพันธ์ 2565

ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนปี 2564

ใบรับรองการประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
กุมภาพันธ์ 2565

ใบรับรองการประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การประเมินคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”  หรือ ระดับ 5 ดาว
กุมภาพันธ์ 2565

การประเมินคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ ระดับ 5 ดาว

ได้คะแนน AGM Checklist เต็ม 100 คะแนน
กุมภาพันธ์ 2565

ได้คะแนน AGM Checklist เต็ม 100 คะแนน

Global CSR Awards 2021
กุมภาพันธ์ 2565

Global CSR Awards 2021

องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2564
กุมภาพันธ์ 2565

องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2564

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม
กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม