SET SYMBOL: CRC
ปรับปรุงเมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2566
ราคาล่าสุด
43.50 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
1.00 (2.35 %)
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
11,136,696.00
วันก่อนหน้า
42.50
ราคาเปิด
42.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
42.75 - 43.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.50 - 48.00