SET SYMBOL: CRC
ปรับปรุงเมื่อ: 20 เมษายน 2564
ราคาล่าสุด
35.00 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.75 (-2.10 %)
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
6,453,953.00
วันก่อนหน้า
35.75
ราคาเปิด
35.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
34.50 - 35.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
24.50 - 40.00