วัฒนธรรมองค์กรและการทำงาน

เซ็นทรัล รีเทล เรามุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรควบคู่กับการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตของพนักงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ เซ็นทรัล รีเทล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีความ กล้าคิด กล้าทำ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

เราคือผู้นำในธุรกิจ OmniChannel

เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับ สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

เรามุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ New Central New Retail ของ “เซ็นทรัล รีเทล” (Central Retail Corporation) พร้อมปรับตัวให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้การช้อปปิ้งไร้รอยต่ออย่างแท้จริง ไปสู่โมเดล “Omnichannel” ที่ทำให้พนักงานและองค์กรพร้อมจะปรับตัวในสถานการณ์ที่ท้าทาย

องค์กรพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา ส่งผลให้หลายบริษัทในเครือเซ็นทรัลรีเทล ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยติดต่อกันหลายปี

เราเป็นองค์กรที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่างคุณ

ความยืดหยุ่นของเวลางาน, สมดุลชีวิต การทํางาน, ความสามารถด้านเทคโนโลยี

ด้วยศักยภาพของธุรกิจในเครือเซ็นทรัลรีเทล ที่มีความหลากหลาของสินค้าและบริการ ทั้งธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า สินค้าแบรนด์ชั้นนำ ตลอดจนร้านอาหารมากมาย ที่มีสาขาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการปรับตัวได้เป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์ ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานในทุกช่วงเวลา

ส่งผลให้ตอบโจทย์การเลือกร่วมงานของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน เช่น ความยืดหยุ่นของเวลางาน , สมดุลชีวิตการทํางาน , ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ ขององค์กรที่แสดงถึงความใส่ใจในความปลอดภัยของพนักงาน

เรามุ่งเน้นการสร้างทักษะและพัฒนาความรู้บุคลากรเป็นสำคัญ

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นจริงเสมอ

โดยหนึ่งในพันธกิจสำคัญที่เราให้กับพนักงาน คือ มุ่งเสริมศักยภาพและพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อม เท่าทันทุกสถานการณ์ในโลกธุรกิจรีเทลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จนเป็นที่มาของศูนย์กลางการเรียนรู้ "Central Retail Academy” โดยเน้นสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ เสมือนปฏิบัติงานจริง สอนโดยทีม Professional Retail Development ผ่านหลากหลายเครื่องมือที่ทันสมัยให้บริการผ่านทุกแพลตฟอร์มได้อย่างครบวงจร

เราสร้างโปรแกรมพิเศษ เพื่อดึงศักยภาพในตัวคุณ!

ท้าทายตนเอง มุ่งหวังให้เกิด การเปลี่ยนแปลงกับองค์กร

เพื่อค้นหา Talent ให้กับองค์กร เราสร้างโปรแกรมพิเศษต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์เรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน เช่น โปรแกรม Central Retail Talent Program , Management Associate Program และอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ

จุดสำคัญของโปรแกรม คือ รูปแบบโปรแกรมที่ให้เรียนรู้จากการทำงานจริง, ร่วมฟังวิสัยทัศน์และแชร์ความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงโดยตรง รวมไปถึงโอกาสในการทำงานร่วมกับทีมงานผู้เชียวชาญที่หลากหลาย เพื่อดึงศักยภาพในตัวคุณอย่างแท้จริง

เราให้ความสำคัญด้านทุนการศึกษาของพนักงาน

มอบโอกาสด้านการศึกษาให้กับพนักงาน

องค์กรมอบโอกาสด้านการศึกษาให้กับพนักงาน ที่มีความขยันหมั่นเพียรและประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปและพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อให้สามารถนำความรู้มาพัฒนาการทำงานและเป็นกำลังสำคัญให้แก่องค์กรต่อไป

นอกจากนี้ ทางองค์กรยังได้ผนึกกำลัง กระทรวงแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโอกาสให้เด็กไทยเรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน พร้อมโอกาสในการเติบโตทางอาชีพ ภายใต้โครงการ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” อีกด้วย

เรามุ่งหวังการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดแก่พนักงานและสังคม

คำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมและ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับเรา ความสำเร็จของธุรกิจ วัดได้จากการทำธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ภายใต้พันธกิจ คือ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยหลักคิดนี้ทำให้ เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินงานทางด้านการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ภายใต้ชื่อ "เซ็นทรัล ทำ" (CENTRAL Tham) มุ่งหวังอย่างรอบด้าน เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสินค้าชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ

การพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพ

CRC Academy

“เพราะเราเชื่อมั่นว่า บุคลากรคือหัวใจสำคัญ ในการนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ ”

Central Retail Academy ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของ Central Retail โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถก้าวทันโลกธุรกิจค้าปลีกที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานในด้านการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อให้พนักงานของเราสามารถส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าผ่านทุกแพลตฟอร์มได้อย่างครบวงจรในรูปแบบ Omnichannel

อ่านเพิ่มเติม

MA Development Plan

“เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ”

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และฝึกอบรม ตลอดระยะเวลา 24 เดือน ภายใต้โครงการ Management Associate นั้นได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้สามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำรู่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม

สวัสดิการ และ การให้ความสำคัญกับพนักงาน

centralretailcareers.com