อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ในทุกพื้นที่ของ เซ็นทรัล รีเทล และดำเนินการ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บขึ้นในสถานประกอบการ

เป้าหมาย

เสียชีวิตในขณะทำงานของพนักงานและผู้รับเหมา

0

กรณี

อัตราความถี่ บาดเจ็บ ถึงขั้นหยุดงาน ในขณะทำงานของพนักงาน และผู้รับเหมา

0.5

กรณี / 1 ล้านชั่วโมงทำงาน

แนวทางบริหารจัดการ

เซ็นทรัล รีเทลกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งหมดของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่ทำงานภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า พื้นที่เช่า และศูนย์กระจายสินค้า และมีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการจัดทำการตรวจสอบภายในองค์กร (Internal Audit) ในแต่ละปี และกำหนดให้มีการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก (External Audit) เพื่อรับรองการปฏิบัติตามข้อกฎหมายในระดับประเทศ และมาตรฐาน ISO 45001 เซ็นทรัล รีเทลได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำแต่ละศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยในระดับปฏิบัติการ

การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง และการตรวจสอบ กรณีการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เป็นพนักงานที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ดูแล และปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเซ็นทรัล รีเทลได้คัดเลือกจป. ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์โดยตรง นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทลได้สนับสนุนให้จป. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมผ่านหลักสูตร ISO 45001: 2018 Hazard Identification & Risk Assessment และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี

กระบวนการบ่งชี้ภัยอันตราย และการประเมินความเสี่ยง

บ่งชี้อันตราย
บ่งชี้ความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง
ควบคุมความเสี่ยง
เฝ้าระวังและตรวจประเมิน

กระบวนการตรวจสอบกรณีการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการทำงาน

สอบสวนหาสาเหตุ
กำหนดมาตรการป้องกัน
ดำเนินการแก้ไข
คิดตามผลดำเนินการแก้ไข

การส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการดำเนินงาน

จัดการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานทั้งในรูปแบบห้องเรียน ออนไลน์ และการฝึกปฏิบัติ มีหลักสูตรทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ รวมทั้งบันทึกสถิติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคู่ค้าและผู้รับเหมา โดยกำหนดเงื่อนไขในการทำงาน อาทิ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และมีการจัดการฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถและพนักงานขนส่ง

การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการทำงาน

การบริการด้านสุขภาพ

เซ็นทรัล รีเทล มีการอำนวยความสะดวกด้านการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้แก่พนักงานและผู้รับเหมา โดยมีการจัดทำห้องปฐมพยาบาลในทุกสถานประกอบการ สวัสดิการในการเบิกค่ารักษาพยาบาล และการก่อตั้ง Heath Care Center ซึ่งเป็น ช่องทางในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพจากพยาบาลวิชาชีพ และสามารถประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ พนักงานและผู้รับเหมายังได้รับการดูแลด้านสุขภาพอื่นเพิ่มเติม เช่น ประกัน COVID-19 และการตรวจวัดสายตา