ข้อมูลผลประกอบการ

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2566

CRC ปรับตัวเข้ากับความท้าทายใหม่และคงความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท

สัดส่วนรายได้จากการขายไตรมาส 1 ปี 2566

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามประเทศ

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามส่วนงาน

สัดส่วนรายได้การขาย
แบ่งตามรูปแบบ

ข้อมูลสำคัญทางการเงินไตรมาส 1 ปี 2566

รายได้รวม (หน่วย : ล้านบาท)
12.3%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา

EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)
23.5%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กำไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)
74.6%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา
(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2563 2564 2565
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 239,180 263,228 275,984
หนี้สินรวม 183,465 204,147 211,099
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 55,715 59,081 64,885
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายได้รวม 194,311 195,654 236,245
รายได้จากการขาย 173,138 175,975 211,903
EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 18,965 20,059 30,049
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 18,149 20,110 29,743
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 341 277 7,605
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 46 59 7,175
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) (614) 407 7,360
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) 25.0 25.3 27.4
อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (ร้อยละ) 0.2 0.1 3.1
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) (0.3) 0.2 2.9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (ร้อยละ) (3) 0.2 0.1 2.8
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) (4) 0.7 0.5 12.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.3 3.5 3.3
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 1.0 1.0

หมายเหตุ:

(1) EBITDA และกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ถือปฎิบัติตามการปรับปรุงมาตราฐานบัญชี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)

(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ

(3) ROA = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

(4) ROE = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย

(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ ไตรมาส 3 ปี 2565 ไตรมาส 4 ปี 2565 ไตรมาส 1 ปี 2566
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 271,000 275,984 273,668
หนี้สินรวม 204,233 211,099 205,123
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 66,766 64,885 68,545
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายได้รวม 57,998 65,147 63,206
รายได้จากการขาย 52,122 57,885 56,712
EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 7,017 9,497 8,179
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 7,165 8,715 8,131
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 1,259 3,417 2,312
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,173 3,311 2,168
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 1,377 2,791 2,274
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) 27.6 27.6 27.8
อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (ร้อยละ) 2.2 5.2 3.7
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) 2.4 4.3 3.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.1 3.3 3.0
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.0 1.0 1.0

หมายเหตุ:

(1) EBITDA และกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ถือปฎิบัติตามการปรับปรุงมาตราฐานบัญชี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)

(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ