ข้อมูลผลประกอบการ

ผลการดำเนินงาน ปี 2566

CRC ปรับตัวเข้ากับความท้าทายใหม่และคงความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท

สัดส่วนรายได้จากการขายประจำปี 2566

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามประเทศ

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามส่วนงาน

สัดส่วนรายได้การขาย
แบ่งตามรูปแบบ

ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2566

รายได้รวม (หน่วย : ล้านบาท)
5.3%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา

EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)
7.9%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กำไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)
12.1%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา
(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2564 2565 2566
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 263,228 275,984 287,097
หนี้สินรวม 204,147 211,099 216,837
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 59,081 64,885 70,260
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายได้รวม 195,654 236,245 248,688
รายได้จากการขาย 175,975 211,903 221,926
EBITDA 20,059 30,049 32,436
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 20,126 29,602 32,626
กำไรสุทธิ 277 7,605 8,523
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 59 7,175 8,016
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 420 7,248 8,674
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) 25.3 27.4 28.7
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 0.1 3.2 3.4
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) 0.2 3.1 3.5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (ร้อยละ) 0.1 2.8 3.0
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 0.5 12.3 12.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.5 3.3 3.1
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.0 1.0 1.0

หมายเหตุ:

(1) EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร และ กำไรสุทธิหลังปรับปรุงกำไร ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน และกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (รายการกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์นี้ได้รวมเป็นรายการปรับปรุงครั้งแรกในไตรมาส 2 ปี 2566 และได้ปรับปรุงปีก่อนเพื่อการเปรียบเทียบ)

(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ

(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ ไตรมาส 1 ปี 2566 ไตรมาส 2 ปี 2566 ไตรมาส 3 ปี 2566 ไตรมาส 4 ปี 2566
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 273,668 276,534 281,231 287,097
หนี้สินรวม 205,123 206,826 210,345 216,837
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 68,545 69,708 70,886 70,260
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายได้รวม 63,206 60,002 59,576 65,905
รายได้จากการขาย 56,712 53,521 53,162 58,530
EBITDA 8,179 7,545 7,415 9,297
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 8,242 7,732 7,635 9,016
กำไรสุทธิ 2,312 1,690 1,254 3,266
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,168 1,567 1,143 3,138
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 2,363 1,840 1,430 3,041
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) 27.8 28.6 28.8 29.7
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.7 2.8 2.1 5.0
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) 3.6 3.1 2.4 4.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.0 3.0 3.0 3.1
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.0 1.0 1.1 1.0

หมายเหตุ:

(1) EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร และ กำไรสุทธิหลังปรับปรุงกำไร ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน และกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (รายการกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์นี้ได้รวมเป็นรายการปรับปรุงครั้งแรกในไตรมาส 2 ปี 2566 และได้ปรับปรุงปีก่อนเพื่อการเปรียบเทียบ)

(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ