ข้อมูลผลประกอบการ

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2566

CRC ปรับตัวเข้ากับความท้าทายใหม่และคงความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท

สัดส่วนรายได้จากการขายไตรมาส 2 ปี 2566

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามประเทศ

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามส่วนงาน

สัดส่วนรายได้การขาย
แบ่งตามรูปแบบ

ข้อมูลสำคัญทางการเงินไตรมาส 2 ปี 2566

รายได้รวม (หน่วย : ล้านบาท)
5.6%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา

EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)
9.2%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กำไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)
5.3%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา
(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2563 2564 2565
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 239,180 263,228 275,984
หนี้สินรวม 183,465 204,147 211,099
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 55,715 59,081 64,885
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายได้รวม 194,311 195,654 236,245
รายได้จากการขาย 173,138 175,975 211,903
EBITDA 18,965 20,059 30,049
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 18,149 20,126 29,602
กำไรสุทธิ 341 277 7,605
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 46 59 7,175
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) (614) 420 7,248
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) 25.0 25.3 27.4
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 0.2 0.1 3.1
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) (0.3) 0.2 2.9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (ร้อยละ) (3) 0.2 0.1 2.8
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) (4) 0.7 0.5 12.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.3 3.5 3.3
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 1.0 1.0

หมายเหตุ:

(1) EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร และ กำไรสุทธิหลังปรับปรุงกำไร ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน และกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (รายการกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์นี้ได้รวมเป็นรายการปรับปรุงครั้งแรกในไตรมาส 2 ปี 2566 และได้ปรับปรุงปีก่อนเพื่อการเปรียบเทียบ)

(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ

(3) ROA = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

(4) ROE = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย

(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ ไตรมาส 1 ปี 2566 ไตรมาส 2 ปี 2566
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 273,668 276,534
หนี้สินรวม 205,123 206,826
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 68,545 69,708
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายได้รวม 63,206 60,002
รายได้จากการขาย 56,712 53,521
EBITDA 8,179 7,545
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 8,242 7,732
กำไรสุทธิ 2,312 1,690
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,168 1,567
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 2,363 1,840
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) 27.8 28.6
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.7 2.8
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) 3.6 3.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.0 3.0
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.0 1.0

หมายเหตุ:

(1) EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร และ กำไรสุทธิหลังปรับปรุงกำไร ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน และกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (รายการกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์นี้ได้รวมเป็นรายการปรับปรุงครั้งแรกในไตรมาส 2 ปี 2566 และได้ปรับปรุงปีก่อนเพื่อการเปรียบเทียบ)

(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ