หมายเหตุ:

  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566
  • บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงาน Compliance ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 และ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตามลําดับ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7.6 และเอกสารแนบ 3 ของ OneReport)
  • (*) เป็นผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต.