การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ

เซ็นทรัล รีเทล มีความมุ่งมั่นในการคัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สอดคล้องตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างความมั่นใจและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เป้าหมาย

จัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 30% ของสินค้าทั้งหมด ภายในปี 2573
เพิ่มจำนวนร้านค้า Healthiful ให้ครอบคลุมห้างสรรพสินค้า 119 สาขา ภายในปี 2568

แนวทางบริหารจัดการ

เซ็นทรัล รีเทล ได้กำหนดจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับคู่ค้า และกำหนดกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ามีเกณฑ์ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อใช้ในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า รวมทั้งการสนับสนุนและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมสินค้าเหล่านี้ให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค

การส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้า OTOP

เซ็นทรัล รีเทลได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้า OTOP โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีและมีกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทล ยังได้ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่และชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการต่อยอดผลผลิตทางเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มและมีความทันสมัย ผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาสินค้า การตัดแต่งและบรรจุภัณฑ์โดยวิธีทางธรรมชาติ การนำสินค้าเข้ามาวางจำหน่ายรูปแบบ Modern Trade จนถึงช่องทางการจัดจำหน่ายภายในธุรกิจต่างๆของ เซ็นทรัล รีเทล

ร้านค้า Healthiful

เซ็นทรัล รีเทลได้ริเริ่มโครงการ Healthiful ในปี 2562 มุ่งเน้นให้กลุ่มธุรกิจฟู้ดเป็นแหล่งรวมสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพและดีต่อสุุขภาพโดยมีการติดฉลากรับรองมาตรฐานในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง โดยสินค้าทุุกรายการที่ถูกจัดจำหน่ายภายใต้โครงการ Healthiful จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก 3 ประการได้แก่ 1) มีฉลากรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน 2) มีจุุดมุ่งหมายในการส่งเสริมสุุขภาพความเป็นอยู่ของผู้บริโภค และ 3) เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพ 5 หมวดหมู่

หมวดหมู่ ข้อกำหนดสินค้า
สินค้าอินทรีย์ สินค้าอินทรีย์โดยสมบููรณ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์รองรับเท่านั้น เพื่่อให้มั่นใจว่าสินค้าปราศจากการปนเปื้อนจากสารเคมีตลอดห่วงโซ่อุุปทาน
สินค้าธรรมชาติ สินค้าที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติมากกว่าร้อยละ 95 และปราศจากสารเคมีอันตรายหรือสารปรุุงแต่งใด ๆ
สินค้าเจและมังสวิรัติ สินค้าที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และการทดลองในสัตว์ รวมถึงได้รับตราสัญลักษณ์รับรองว่าเป็นสินค้าเจหรือมังสวิรัติ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์การรับประทานเจ มังสวิรัติ และวีแกน
สินค้าเพื่อสุุขภาพเฉพาะเจาะจง สินค้าที่ปราศจากกลููเต็น ไข่ นม ถั่ว หรือสารก่อภููมิแพ้ต่าง ๆ รวมถึงสินค้าที่มีการลดปริมาณน้ำตาล โซเดียมไขมัน หรือสินค้าที่ได้รับการรองรับสัญลักษณ์ทางเลือกสุุขภาพ
สินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สินค้าจำพวกธัญพืช ซููเปอร์ฟู้ด ที่มีคุุณค่าทางโภชนาการสููง รวมไปถึงสินค้าเสริมโปรตีนและเพิ่มไฟเบอร์

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในปี 2565 เซ็นทรัล รีเทลได้ประกาศความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่า มีการให้คำมั่นที่จะลดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No Net Loss) สนับสนุนการจัดทำโครงการเพื่อสร้างสมดุลนิเวศเชิงบวก (Net Positive Impact) และกำหนดเป้าหมายการสูญเสียป่าไม้สุทธิเป็นศูนย์ (No Net Deforestation) โดยนำหลักการบรรเทาผลกระทบอย่างมีลำดับชั้น (Mitigation Hierarchy) มาปฏิบัติเพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยง และลดผลกระทบที่รุนแรงจากการดำเนินธุรกิจต่อพื้นที่โดยรอบและพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

ความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

กระบวนการร้องเรียนและเรียกคืนสินค้า

เซ็นทรัล รีเทลได้แสดงฉลากรับรองมาตรฐานต่าง ๆ และได้นำหลักการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้กับสินค้าที่มีความพร้อมเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมทั้งได้จัดให้มีหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพดูแลกระบวนการร้องเรียนและกระบวนการเรียกคืนสินค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

1
พบปัญหาร้องเรียน
2
แจ้งปัญหาสินค้าผ่านเอกสารร้องเรียนและรายงานไปยังหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพ
3
ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา
4
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่ค้าทางธุรกิจเพื่อจัดการกับปัญหา
5
ในกรณีที่พบปัญหาเพิ่มเติม หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูล เพื่อขออนุมัติการเรียกคืน
6
ดำเนินการเรียกคืนสินค้าหลังได้รับการอนุมัติ

ผลการดำเนินการ

ยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้า OTOP
508.8
ล้านบาท
ร้านค้า Healthiful ทั่วประเทศ
60
สาขา