1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้ในกรณีที่ไม่มีการขาดทุนสะสม

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังจากหักภาษีและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน บริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง ข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทฯ จะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป โดยผู้ถือหุ้น / คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติและดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

2566
วันที่อนุมัติ กำหนดจ่าย เงินปันผล อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินปันผลประจำปี 25 เม.ย. 2567 พ.ค. 2567 0.55 6,031 3,317
2565
วันที่อนุมัติ กำหนดจ่าย เงินปันผล อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินปันผลประจำปี 28 เม.ย. 2566 พ.ค. 2566 0.48 6,031 2,895
2564
วันที่อนุมัติ กำหนดจ่าย เงินปันผล อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินปันผลประจำปี 29 เม.ย. 2565 พ.ค. 2565 0.30 6,031 1,809
2563
วันที่อนุมัติ กำหนดจ่าย เงินปันผล อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินปันผลประจำปี 23 เม.ย. 2564 พ.ค. 2564 0.40 6,031 2,412
2562
วันที่อนุมัติ กำหนดจ่าย เงินปันผล อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินปันผลระหว่างกาล 10 ธ.ค. 2562 ธ.ค. 2562 0.90 4,700 4,230
เงินปันผลระหว่างกาล 14 พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 5.96 4,700 28,012
เงินปันผลประจำปี 30 เม.ย. 2562 พ.ค. 2562 8.50 470 3,995
รวม 36,237
2561
วันที่อนุมัติ กำหนดจ่าย เงินปันผล อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินปันผลระหว่างกาล 1 มี.ค. 2561 มี.ค. 2561 11.00 211 2,326
2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทย่อยกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การสำรองเงิน ไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน หรือข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการที่บริษัทย่อยผูกพันตามสัญญา ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวถัดไป

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนที่จะดำเนินการเสมอ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีของแต่ละบริษัทย่อยหรือตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ไว้ก่อนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ