การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

เอกสาร
โปรแกรมอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
Biodiversity Risk Assessment
คู่มือการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
วิธีการคำนวณค่าจ้างเพื่อการครองชีพ
Materiality Metrics for External Stakeholders
Contribution to Association
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เอกสาร
Assurance Statement 2022
Performance Data 2022
The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) Report 2022
Environmental Management System Internal Audit 2022
รายงานการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 2565
การบริหารจัดการความเสี่ยง 2565
Tax Reporting 2022