เซ็นทรัล รีเทล ขยายอาณาจักร

ก้าวไกลสู่ระดับโลก

อาณาจักรค้าปลีกของ เซ็นทรัล รีเทล นั้นตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดและครอบคลุมเมืองหลักในหลายประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เรามีร้านค้า 1,673 ร้านค้าใน 57 จังหวัดของประเทศไทย 128 ร้านค้าใน 42 จังหวัดของประเทศเวียดนาม และห้างสรรพสินค้า 9 สาขาใน 8 เมืองของประเทศอิตาลี ร้านค้าปลีกมีพื้นที่ขายรวม 3,368,527 ตารางเมตร และพลาซ่ามีพื้นที่ให้เช่ารวม 735,242 ตารางเมตร

ประเทศไทย

ณ 31 มีนาคม 2566

1,673
ร้านค้า
57
จังหวัด
2,967
พันตารางเมตร
ประเทศเวียดนาม

ณ 31 มีนาคม 2566

128
ร้านค้า
42
จังหวัด
343
พันตารางเมตร
ประเทศอิตาลี

ณ 31 มีนาคม 2566

9
สาขา
8
เมือง
59
พันตารางเมตร