เซ็นทรัล รีเทล ขยายอาณาจักร

ก้าวไกลสู่ระดับโลก

อาณาจักรค้าปลีกของ เซ็นทรัล รีเทล นั้นตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดและครอบคลุมเมืองหลักในหลายประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เรามีร้านค้า 1,755 ร้านค้าใน 60 จังหวัดของประเทศไทย 133 ร้านค้าใน 42 จังหวัดของประเทศเวียดนาม และห้างสรรพสินค้า 9 สาขาใน 8 เมืองของประเทศอิตาลี ร้านค้าปลีกมีพื้นที่ขายรวม 3,557,778 ตารางเมตร และพลาซ่ามีพื้นที่ให้เช่ารวม 743,487 ตารางเมตร

ประเทศไทย

ณ 31 มีนาคม 2567

1,751/33
ร้านค้า/ศูนย์การค้า
60
จังหวัด
3,152
NSA Ksq.m
531
NLA Ksq.m
ประเทศเวียดนาม

ณ 31 มีนาคม 2567

132/39
ร้านค้า/ศูนย์การค้า
42
จังหวัด
355
NSA Ksq.m
212
NLA Ksq.m
ประเทศอิตาลี

ณ 31 มีนาคม 2567

9
สาขา
8
เมือง
60
NSA Ksq.m