เซ็นทรัล รีเทล ขยายอาณาจักร

ก้าวไกลสู่ระดับโลก

อาณาจักรค้าปลีกของ เซ็นทรัล รีเทล นั้นตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดและครอบคลุมเมืองหลักในหลายประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เรามีร้านค้า 1,727 ร้านค้าใน 59 จังหวัดของประเทศไทย 129 ร้านค้าใน 41 จังหวัดของประเทศเวียดนาม และห้างสรรพสินค้า 9 สาขาใน 8 เมืองของประเทศอิตาลี ร้านค้าปลีกมีพื้นที่ขายรวม 3,435,579 ตารางเมตร และพลาซ่ามีพื้นที่ให้เช่ารวม 742,017 ตารางเมตร

ประเทศไทย

ณ 30 กันยายน 2566

1,727/33
ร้านค้า/ศูนย์การค้า
59
จังหวัด
3,028
NSA Ksq.m
531
NLA Ksq.m
ประเทศเวียดนาม

ณ 30 กันยายน 2566

129/39
ร้านค้า/ศูนย์การค้า
41
จังหวัด
348
NSA Ksq.m
211
NLA Ksq.m
ประเทศอิตาลี

ณ 30 กันยายน 2566

9
สาขา
8
เมือง
60
NSA Ksq.m