เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกันในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร กรอบแห่งการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของเรามุ่งเน้น 4 ส่วนสำคัญที่ตอบโจทย์แนวโน้มหลักด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งหมายผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
มุ่งเน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ
มุ่งหวังประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
People
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน
Prosperity
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
Planet
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
Peace & Partnerships
ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ

แนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

People

ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน

  • มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ที่เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคมาจำหน่าย
  • สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และใส่ใจความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
Prosperity

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

  • พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยมั่นคง ทางไซเบอร์ของเครือข่ายข้อมูลบริษัท และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการละเมิดข้อมูลส่วนตัวและการนำไปใช้งานทางที่ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ
  • มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย
  • สร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับลูกค้าและมีการจัดการแบรนด์ที่ดีเพื่อสร้างการรับรู้ในชื่อเสียงของแบรนด์และสินค้าสู่สาธารณะ
Planet

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • วางแผนรับมือ จัดทำแนวทางในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการดำเนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • บริหารการใช้พลังงานในเชิงอนุรักษ์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ
  • บริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งมั่นจะดำเนินตามหลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
Peace & Partnerships

ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือ

  • ขยายโครงการพัฒนาชุมชนไปสู่หลายจังหวัด โดยร่วมมือกันระหว่างหลายภาคส่วนให้มีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นสินค้าขึ้นห้าง
  • ดำเนินงานแบบสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างชุมชน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยที่สำคัญต่างๆ