ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ

เราเชื่อว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากการลงมือทำ และไม่ว่าคุณจะเป็นใครแค่เริ่มต้น “ทำ” เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในแบบที่คุณทำได้ ทำกันคนละนิด และทำอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าพลังของทุกคนจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

เซ็นทรัล ทำ คือ โครงการที่ส่งเสริมให้ทุกคนลงมือทำ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล ได้เริ่มต้นทำธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบที่มีต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ โดยมุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพัฒนาความยั่งยืน โดยการปรับเปลี่ยนและยกระดับจากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่นโยบายการสร้างคุณค่าร่วม (CSV)

6 แนวทางการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

Inclusion

ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม

Community Contribution

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพและบรรเทาสาธารณภัย

Human Capital Development

พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

Circular Economy & Waste Management

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

Food Loss & Food Waste Reduction

ลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิตและลดปริมาณขยะอาหาร

Climate Action

ฟื้นฟูสภาพอากาศ ลดมลภาวะและผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน

ภาพรวม “เซ็นทรัล ทำ” ในปี 2565

พัฒนาพื้นที่ชุมชนกว่า
44
จังหวัด
สนับสนุนกว่า
100,000
ครัวเรือน
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยกว่า
500,000
คน
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า
1,500
ล้านบาท
ลดขยะที่ไปยังหลุมฝังกลบ
10,000
ตัน
ฟื้นฟูป่าและพื้นที่สีเขียว
5,519
ไร่