กลยุทธ์ "ReNEW"
The Green & Sustainable Retail
Re
ลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก
N
สร้างรายได้ ให้กับชุมชน
E
ส่งเสริมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
W
บริหารจัดการขยะและ ลดปริมาณขยะอาหาร

เป้าหมายปี 2573 และผลการดำเนินงาน

Re
ลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก
การใช้พลังงานหมุนเวียน (%)
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปลูกป่า (ไร่)
N
สร้างสังคม ให้น่าอยู่
การมีส่วนร่วมของคู่ค้าหลัก (%)
ความพึงพอใจของลูกค้า (%)
การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน (ล้านบาท/ปี)
E
ส่งเสริมสินค้าและ บรรจุภัณฑ์ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ร้านค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ร้านค้า)
การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (%)
W
การจัดการ ขยะมูลฝอย
การนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ (%)
ติดตั้งระบบ
โซลาร์เซลล์
เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด
ใช้รถบรรทุกไฟฟ้า
ในการขนส่งสินค้า
ติดตั้งตู้เย็น
แบบระบบประหยัดพลังงาน
ติดตั้งสถานี
อัดประจุไฟฟ้ารถยนต์
ภายในศูนย์การค้าและ ห้างสรรพสินค้า
ร่วมมือ
กับคู่ค้าหลัก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สนับสนุนชุมชน
มากกว่า 100,000
ครัวเรือน
ส่งเสริม
ความหลากหลาย
ความเท่าเทียม และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
พัฒนาและขยาย
ร้านค้าสีเขียว
กว่า 60 แห่ง
ส่งเสริมการใช้
วัสดุจากธรรมชาติ และบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มตัวเลือก
สินค้าคุณภาพ
ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แปลงขยะ
อาหารเป็นปุ๋ยหมัก
เพื่อลดขยะสู่หลุมฝังกลบ
ประยุกต์
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ผ่าน 3Rs
รณรงค์
การคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธีกับทุกภาคส่วน

เส้นทางสู่ NET ZERO

(การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์)

เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด
เศรษฐกิจหมุนเวียน
เปลี่ยนผ่านสู่การขนส่ง คาร์บอนต่ำ
การลงทุนสีเขียว

(การลงทุนที่คำนึงถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)

ใช้เทคโนโลยี ประหยัดพลังงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านพลังงาน
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการขยะ
ส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลูกป่า