เรามีพันธกิจในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) โดยเรามุ่งมั่นร่วมมือกับคู่ค้าของเราในการสร้างโอกาสทางอาชีพแก่ชุมชนและพนักงาน เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

โครงการที่โดดเด่น
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือ