นวัตกรรม

เซ็นทรัล รีเทล เชื่อมั่นในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดและยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภค อันนำมาสู่ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจที่จะผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดใหม่ของเทคโนโลยีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและประยุกต์นวัตกรรมที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมทั้งสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวทางบริหารจัดการ

Central Retail Digital เป็นกลุ่มธุรกิจย่อยในเครือของเซ็นทรัล รีเทลที่รับผิดชอบดูแลการคิดค้นนวัตกรรมใหม่โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมภายใต้แนวคิด Customer-centric หรือการคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลางของกระบวนการคิดค้นนวัตกรรม ซึ่งจะถูกนำมาประยุกต์ใช้กับแพลตฟอร์ม Omnichannel และการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เซ็นทรัล รีเทลได้มุ่งเน้นการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับถึงกระบวนการคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย 1) การออกแบบ 2) การสร้างแบบจำลอง 3) การทดลองประสิทธิผล และ 4) การวิเคราะห์ปัญหารวมถึงอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทลได้สนับสนุนศูนย์พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี Central Tech Retail Lab เพื่อทดลองพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรผ่านการร่วมลงทุนในบริษัท Start-Up ที่มีศักยภาพ

Central Mobile Application

เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจผ่านกลยุทธ์ Omnichannel จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Central ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าผ่านทุกช่องทาง เพื่อส่งเสริมและผลักดันการขายบนช่องทางออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับระบบออฟไลน์เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลอย่างปลอดภัยผ่านซอฟต์แวร์ Customer Relationship Management (CRM) ควบคู่การประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปเสนอโปรโมชั่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Machine Learning และชำระเงินผ่านระบบ e-Payment เพื่อความสะดวกสบายและสร้างประสบการณ์ซื้อขายที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค

C-Coin Mobile Application

C-Coin Application เป็นแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานของเซ็นทรัล รีเทลโดยได้มีการเปิดตัวในปี 2564 เพื่อมอบเหรียญ C-Coin เป็นรางวัลให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท แบ่งปันความรู้ หรือเป็นอาสาสมัครในการช่วยดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ เป็นต้น พนักงานสามารถนำเหรียญ C-Coin ที่ได้มาไปแลกซื้อสินค้าและบริการของกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทลโดยในปี 2565 ได้มีการใช้ C-Coin Application ในแต่ละหน่วยธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 270 ราย เป็น 24,000 ราย โดยมีการมอบเหรียญ C-Coin ให้กับพนักงานในปี 2565 คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท

AI Builders

โครงการ AI Builders ถูกริเริ่มในปี 2564 จากความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัล รีเทลและพันธมิตรภาคทั้งภาครัฐและเอกชน มีจุดประสงค์ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ให้กับเยาวชนในระดับมัธยมที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังช่วยสร้างบุคลากรที่มีทักษะในด้านดังกล่าวต่อไปในอนาคต โครงการ AI Builders มีหลักสูตรที่สำเร็จภายใน 9 สัปดาห์และจัดในช่วงหยุดเรียนจบเทอมการศึกษาในแต่ละปี มีรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และผ่านการทดลองปฏิบัติจริง ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสทดลองสร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และแอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ผ่านการแนะนำของ Mentor และได้เข้าใจถึงความสำคัญของเครือข่าย Open Source ในการร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับสังคม โดยมีโครงการจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ AI Builders มาแล้วกว่า 50 โครงการ และโครงการ AI Builders เองได้รับคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ IEEE International Conference on Engineering, Technology & Education (TALE) ปี 2565