คณะกรรมการตรวจสอบ

นางปรารถนา มงคลกุล
นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางภัทรียา เบญจพลชัย
นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการ
ตรวจสอบ

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน