คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นางภัทรียา เบญจพลชัย
ดูประวัติ
นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
นางปรารถนา มงคลกุล
ดูประวัติ
นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายพิชัย จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นายพิชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายญนน์ โภคทรัพย์
ดูประวัติ
นายญนน์ โภคทรัพย์
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร