การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ฉบับเต็ม)
ขั้นตอนและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP)
เอกสารประกอบการประชุม
วาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ร่างข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ขั้นตอนและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถขอเอกสารได้ที่ crc_companysecretary@central.co.th)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ