การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564
AGM Presentation 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น DAP e-Shareholder Meeting
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ทั้งฉบับ)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564
คำแนะนำในการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ส่งคำถามล่วงหน้า