การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565
AGM Presentation 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม)
คำแนะนำในการลงทะเบียน/ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP)
เอกสารประกอบการประชุม
วาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ส่งคำถามล่วงหน้า