การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567
ประกาศจ่ายเงินปันผล
ประกาศงบดุล
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)
ขั้นตอนและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP)
เอกสารประกอบการประชุม
วาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งสืบแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการใหม่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการที่ เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ขั้นตอนและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถขอเอกสารได้ที่ crc_companysecretary@central.co.th)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ