การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส (Transparency) และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Accountability) และมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

แนวทางบริหารจัดการ

ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เซ็นทรัล รีเทลได้มีการแต่งตั้งกรรมการเซ็นทรัล รีเทลที่มีความรู้ความสามารถ หลากหลาย และมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจค้าปลีกเพื่อกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาที่ยั่งยืน ​

อีกทั้ง เซ็นทรัล รีเทลได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณองค์กร ที่ใช้ในการสื่อสารและฝึกอบรมให้กับกรรมการเซ็นทรัล รีเทลและพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นการตอกย้ำและผสานเข้ากับวัฒนธรรมหลักขององค์กร เซ็นทรัล รีเทลได้มีการประกาศนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชั่น โดยจะได้รับความคุ้มครองด้วยความเป็นธรรม​

การรับรองสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย

เซ็นทรัล รีเทลได้การรับรองสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ในปี 2565 โดยมีการดำเนินงานต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมารวมถึง การสื่อสารและจัดการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์สาธารณะ เว็บไซต์ภายใน อีเมล และการฝึกอบรมออนไลน์ รวมถึงการสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าทุกรายเพื่อแจ้งให้คู่ค้าทราบและปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด

การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณองค์กร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เซ็นทรัล รีเทลได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณองค์กร ซึ่งได้รวบรวมจรรยาบรรณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของเซ็นทรัล รีเทลและกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เซ็นทรัล รีเทลได้สื่อสารคู่มือดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ อีเมล Intranet และการจัดอบรม ให้พนักงานรับทราบและลงนามเห็นชอบในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณองค์กร

การฝึกอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

เซ็นทรัล รีเทลได้จัดการฝึกอบรมพนักงานและการสื่อสารด้านจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับพนักงานทุกคน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท และเพื่อดำรงการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

ผลการดำเนินการ

พนักงานที่เข้ารับการทดสอบ Speedy Quiz บนระบบ CNEXT
37,500
คน
จำนวนพนักงานระดับผู้จัดการและสูงกว่า
13,140
คน
จำนวนพนักงานระดับพนักงานทั่วไป
24,360
คน
พนักงานที่ผ่านการทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจ
100%