การบริหารจัดการทรัพยากร

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลสูงสุด และให้การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การลดปริมาณการใช้ทรัพยากร การนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างคุ้มค่า และการกำจัดของเสียที่ยังหลงเหลือด้วยวิธีที่เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ต่อหน่วยรายได้ 30% ภายในปี 2573
ลดการใช้น้ำ ต่อหน่วยรายได้ 30% ภายในปี 2573
ลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 30% ภายในปี 2573
ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% ภายในปี 2573

แนวทางบริหารจัดการ

เซ็นทรัล รีเทล กำหนดกรอบนโยบายเพื่อจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมทั้งลดปริมาณขยะและขยะอาหาร และนำขยะกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะส่งกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการกำหนดแนวปฎิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจนำไปปฎิบัติและยกระดับการจัดการดำเนินธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการพลังงาน

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งเน้นในการลงทุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดให้สูงขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต เซ็นทรัล รีเทล จึงได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดก่อตั้ง RE100 Thailand Club ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานหมุนเวียนครอบคลุม 100% ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัท ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ควบคู่กับการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการขององค์กร ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้ว ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นตัวการสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การใช้พลังงานเชื้อเพลิง ปี 2565
การใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2565

การบริหารจัดการน้ำ

เซ็นทรัล รีเทล ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ำ (Water stress) ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันและหามาตรการบรรเทาความเสี่ยงจากผลกระทบการขาดแคลนน้ำของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งดำเนินโครงการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปริมาณการใช้น้ำ

ผลการดำเนินงาน
ปริมาณน้ำที่ถูกดึงขึ้นมาใช้จากทุกพื้นที่ ในปี 2565
7,364
เมกะลิตร
ปริมาณน้ำที่ถูกดึงขึ้นมาใช้จากทุกพื้นที่ (เมกะลิตร)
2562 2563 2564 2565
ปริมาณน้ำที่ถูกดึงขึ้นมาใช้จากทุกพื้นที่ 6,940 6,800 6,670 7,364
หมายเหตุ:
  • ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดคํานวณจากร้อยละ 20 ของปริมาณน้ำที่ถูกดึงขึ้นมาใช้
  • ไม่มีการกักเก็บน้ำ
  • ND หมายถึง ไม่มีข้อมูล

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์

เซ็นทรัล รีเทล ได้กำหนดเป้าหมายการส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% โดยมีแนวปฏิบัติด้านการลดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดซื้อ การลงทุน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการสร้างความตระหนักให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการลดและเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว รวมทั้งสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

แนวปฏิบัติด้านการลดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์

ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์

ผลการดำเนินงาน
ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ ในปี 2565
21,910
ตัน
บรรจุภัณฑ์จากไม้และกระดาษ (ตัน)
บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ตัน)
2562 2563 2564 2565
บรรจุภัณฑ์จากไม้และกระดาษ 9,701 8,782 11,708 19,141
บรรจุภัณฑ์พลาสติก 2,818 2,224 3,290 2,769

การบริหารจัดการขยะ

ขยะอาหาร

เซ็นทรัล รีเทลกำหนดกรอบนโยบายเพื่อจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะลดปริมาณการสร้างขยะและของเสีย และนำขยะกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะส่งกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เซ็นทรัล รีเทลจึงได้ดำเนินการตาม 1) แนวปฏิบัติด้านการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร 2) แนวปฏิบัติด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย และ 3) แนวปฏิบัติด้านการลดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารลง 30% และเป้าหมายการส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% ภายในปี 2573

แนวปฏิบัติด้านการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
แนวปฏิบัติด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย

การประเมินผล

เซ็นทรัล รีเทล ได้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากร ขยะและของเสียเพื่อให้สามารถตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการได้อย่างสม่ำเสมอ โดยประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ

การจัดการขยะพลาสติก

เซ็นทรัล รีเทล ได้ริเริ่มโครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะพลาสติกด้วยวัตถุประสงค์ในใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างเซ็นทรัล รีเทล และชุมชนโดยการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน เซ็นทรัล รีเทล ได้รับความร่วมมือกับชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ จากการนำขวดพลาสติก PET มาเข้าสู่กระบวนการ Upcycling หรือกระบวนการแปรรูปขยะและของเสียให้กลายเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างถูกวิธี

ปริมาณขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงาน
ปริมาณขยะและของเสีย ในปี 2565
105,333
ตัน
ขยะและของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ตัน)
ขยะและของเสียที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ตัน)
ขยะและของเสียที่ส่งไปกำจัด (ตัน)
2562 2563 2564 2565
ขยะและของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด 6,242 71,636 67,102 98,007
ขยะและของเสียที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 3,414 3,705 5,318 10,272
ขยะและของเสียที่ส่งไปกำจัด 2,828 67,931 61,784 87,735

ผลการดำเนินการ

ลงทุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7
ล้านบาท
ลดขยะอาหารลงหลุมฝังกลบ
305
ตัน
อัพไซเคิลขวดพลาสติก
67,628
ขวด