ข่าวความยั่งยืน

โครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา

เซ็นทรัล รีเทล พร้อมส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างเส้นทางอาหารปลอดภัยและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน และหน่วยงานมากมายในการส่งเสริมและสนับสนุน “โครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา" อาทิ สนับสนุนงบประมาณโครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา, สนับสนุนการก่อสร้างอาคารอบรมและห้องคัดแยกเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และสนับสนุนการปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผักและติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา

เบื้องหลังของผักปลอดสารพิษจากชุมชนแม่ทา จ.เชียงใหม่ เกิดจากพลังของคนรุ่นใหม่ ที่รวมตัวกันกลับมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดให้เติบโตอย่างยั่นยืน โดยการผสมผสานรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ พร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยการสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านต่างๆ ในพื้นที่ “ข่วงชีวิต วิถียั่งยืน” เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างครบวงจร

นอกจากนี้เรายังรับซื้อผลผลิตและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ที่ จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ และ Tops Thailand - ท็อปส์ ไทยแลนด์ ทั้ง 7 สาขา ใน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.ลำปาง ด้วยเพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นด้วย

#CENTRALRETAIL #CRC
#โครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา
#เซ็นทรัลทำ
#ทำด้วยกันทำด้วยใจ