ข่าวความยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES : DJSI ประจำปี 2565

20221220-213101-2.jpg

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices : DJSI ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านความยั่งยืนขององค์กร ด้วยผลการประเมินที่มีคะแนนติดอันดับ Top 3 ของ DJSI ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจากบริษัทที่ร่วมประเมิน 476 แห่งทั่วโลก และได้รับเชิญจาก S&P Global ให้เข้าร่วมประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ผู้ลงทุนทุกสถาบันทั่วโลกให้การยอมรับ ผ่านการประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจจากผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2565 มีบริษัทที่เข้าร่วมประเมิน DJSI ทั้งสิ้น 3,519 บริษัท จาก 61 กลุ่มอุตสาหกรรม ทั่วโลก ที่ได้รับการเชิญเข้าร่วมประเมินดังกล่าว

โดยเซ็นทรัล รีเทล ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets และเคยได้รับเชิญเข้าร่วมการประเมิน DJSI ครั้งแรกในปี 2564 และได้คะแนนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน โดยในปีแรกของการเข้าร่วมประเมิน ได้รับเลือกให้อยู่ใน Sustainability Yearbook Member ประจำปี 2564 ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จในการเป็นองค์กรต้นแบบค้าปลีกของไทยรายแรกด้าน Green & Sustainable Retail ภายใต้การดำเนินงานอย่างสมดุลทั้ง 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และกลยุทธ์ CRC ReNEW ที่มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2593 ผ่านการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร และความคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับพนักงานทุกระดับ พร้อมสอดแทรกเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิ การใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาด การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างสังคมที่น่าอยู่ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคม ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของเซ็นทรัล รีเทล ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งส่งมอบโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป