ข่าวสารองค์กร

CAC วันต่อต้านคอร์รัปชัน

เซ็นทรัล รีเทล ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ในกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566” ภายใต้ชื่องาน WHAT THE FACT? ค้นหาความจริง-ใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังในฐานะภาคเอกชน ที่จะร่วมขับเคลื่อนและกระตุ้นให้คนในองค์กรและคนไทยทุกคนตระหนักถึงปัญหา-พิษภัย ของการทุจริตภายในประเทศ พร้อมทั้งเชิญชวนให้คนไทยทุกคนลุกขึ้นมาแสดงพลัง ร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชัน

ที่ผ่านมา เซ็นทรัล รีเทล ให้ความสำคัญกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด เราดำเนินกิจการโดยยึดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา