พัฒนาการศึกษา

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาชีวะศึกษา เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน

เซ็นทรัล รีเทล ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในหลายรูปแบบ เรามุ่งมั่นที่จะเติมเต็มความฝันของคนรุ่นใหม่ที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา เยาวชนเหล่านี้จะได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากลผ่านประสบการณ์การลงปฏิบัติงานจริง รวมไปถึงการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

หลักสูตรการศึกษาที่ถูกเขียนไว้ในอดีตไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป การจัดการอาชีวศึกษา เราจะจัดการเพียงลำพังไม่ได้ เราต้องไปสอบถามจากผู้ที่มารับผลผลิตของเรา ซึ่งก็คือผู้ประกอบการที่ต้องเป็นผู้บอกว่าต้องการบุคลากรแบบใด กล่าวคือผู้ประกอบการเป็นเสมือนโซ่ข้อกลางที่มาเชื่อมสถาบันการศึกษากับตลาดแรงงาน

ดร. นิรุตต์ บุตรแสนลี (ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี)

เซ็นทรัล รีเทล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับหลักสูตรการศึกษาใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการโรงแรม และสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ เรายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และส่งผลให้มีจำนวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวมากขึ้นกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2562 ที่ผ่านมา อันช่วยเติมเต็มความฝันของเยาวชนไทยด้านการศึกษาและโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อที่พวกเขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและดียิ่งขึ้น