จริงใจ Farmer’s Market

ผลไม้สด ผักสด และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประจำจังหวัดจากเกษตรกรสู่มือคุณ

จริงใจ Farmer’s Market เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนได้นำผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เช่น ผักสด ผลไม้สด ตลอดจนสินค้าของดีประจำจังหวัดอื่น ๆ มาจัดจำหน่ายในร้านค้าของเซ็นทรัล รีเทล

ตลาดแห่งนี้เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพ และทำให้เกษตรมีรายได้ที่มั่นคง กล่าวได้ว่า โครงการนี้ร่วมมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน

การสร้างงานและอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยในปี 2562 จริงใจ Farmer’s Market รวม 14 แห่งได้เปิดตัวขึ้น โดยมีเกษตรกรกว่า 2,514 ราย จากทั้งหมด 278 ตำบลเข้าร่วม สร้างรายได้ถึง 84 ล้านบาท ซึ่งเราตั้งเป้าหมายที่จะขยาย จริงใจ Farmer’s Market ออกสู่ภูมิภาคและจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ

นอกจากนั้น ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะถุงพลาสติก จึงได้งดใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าให้กับลูกค้า และเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติแทนถุงพลาสติก เช่น การใช้ถุงกระดาษใส่ผักและผลไม้ รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้บริโภคนำถุงผ้าของตนเองมาใช้