ยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

เพื่อสร้างและยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมกับท้องถิ่น ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่คนในชุมชน

เราร่วมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสินค้าชุมชน ทั้งสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสินค้าของเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนจากผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนเอง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการจัดหาช่องทางกระจายสินค้าสู่ระดับประเทศ โดยโครงการที่สำคัญในปีนี้ ได้แก่

  • โครงการกาแฟภูชี้เดือน จังหวัดเชียงราย – นอกเหนือจากผลผลิตกาแฟคุณภาพดี โครงการนี้ยังได้ฟื้นฟูผืนป่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
  • โครงการพัฒนาอาชีพชุมชนคุ้งบางกระเจ้า – เป็นโครงการที่สืบสานพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ต้องการอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์และพื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกระเจ้า โดยกลุ่มเซ็นทรัลได้สนับสนุนการสร้างทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน อนุรักษ์แหล่งทรัพยากร และพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • โครงการเกษตรอินทรีย์และฟื้นฟูผืนป่า จังหวัดน่าน – การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่ช่วยทำนายและตรวจสอบสภาพภูมิอากาศได้อย่างแม่นยำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูก รวมไปถึงข้อมูลความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตรที่ผู้บริโภคตรวจสอบได้