การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ชุมชนนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง

เซ็นทรัล รีเทลตั้งปณิธานที่จะอนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการสืบสานและส่งต่อประเพณีดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการเซ็นทรัล ทำ จึงให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างรายได้กลับมาสู่ผู้คนในชุมชน

อำเภอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งในด้านวัฒนธรรมและความงดงามทางธรรมชาติ ภายใต้การสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี ซึ่งเป็นศูนย์รวมการจัดแสดงผ้าทอที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี

เราให้การช่วยเหลือชุมชนในการพัฒนาลวดลายผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ และวางแผนกลยุทธ์การตลาด นอกจากนี้ การพัฒนาเส้นทางสำหรับปั่นจักรยานภายใต้โครงการ “Enjoy Local” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ชุมชนแห่งนี้ ด้วยความมุ่งหวังให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนชุมชนผ้าทอนาหมื่นสี 36,000 คน ในปี 2563