โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว Central Green

การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์การค้าและการบำบัดน้ำเสีย

โครงการ Central Green มุ่งมั่นปรับสภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร โดยรอบศูนย์การค้าทั้งหมด 31 แห่ง รวมเป็นพื้นที่กว่า 70,000 ไร่

การปรับสภาพภูมิทัศน์ดังกล่าวยังรวมไปถึงการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบ การจัดทำเครื่องดักไขมัน และการพัฒนาช่องทางการเดินทางสำหรับผู้พิการ เพื่อทำให้ชุมชนโดยรอบมีสุขภาวะอนามัยที่ดีขึ้นและเพื่อบ้านเมืองสะอาด สวยงามน่าอยู่