โครงการปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูผืนป่า Forest Restoration

การฟื้นคืนผืนป่าโดยความร่วมมือกับคู่ค้า พันธมิตร และภาคีเครือข่ายภาครัฐบาลเพื่อปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง

การฟื้นฟูพื้นที่ป่าในระยะยาวต้องคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์อันเกิดจากป่าต้นน้ำ เพราะเมื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าและน้ำกลับคืนมา ระบบนิเวศที่สมบูรณ์และยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย

เราจึงมุ่งมั่นที่จะรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยเซ็นทรัล รีเทล ได้ร่วมมือกับคู่ค้า พันธมิตร และภาคีเครือข่ายภาครัฐบาล เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง พวกเราได้ร่วมกันรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าแล้วกว่า 993 ไร่ คิดเป็นจำนวนต้นไม้มากกว่า 1.6 ล้านตัน

พื้นที่ป่าที่เราได้ร่วมฟื้นฟูมีดังนี้

  • ภูชี้เดือน จังหวัดเชียงราย จำนวน 500 ไร่
  • บางขุนเทียน จำนวน 13 ไร่
  • จังหวัดน่าน จำนวน 257 ไร่
  • คุ้งบางกระเจ้า จำนวน 23 ไร่
  • แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 200 ไร่