สมุยโมเดล (Samui’s Zero Waste)

“เซ็นทรัล รีเทล” ต่อยอดความสำเร็จ “สมุยโมเดล” จากการลดขยะที่ต้นทางสู่การสนับสนุนสมุยให้เป็นเมือง Zero Waste

จากความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง แฟมิลี่มาร์ท เทศบาลนครเกาะสมุย และโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม ในการแปรรูปขยะอินทรีย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทุกวันพนักงานแฟมิลี่มาร์ทจะทำการแยกขยะอาหารที่หมดอายุ ออกจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก และนำขยะอินทรีย์เหล่านั้น ส่งต่อไปยังโรงเรียนเพื่อแปรรูปผ่านเครื่อง COWTEC เป็นแก็สหุงต้ม อาหารสัตว์ และปุ๋ย เพื่อใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งโรงเรียนสามารถลดค่าแก๊สหุงต้มได้มากถึง 5000 บาทต่อเทอม ชุมชนมีปุ๋ยเพื่อปลูกผักและเป็นอาหารสัตว์ จนได้ผลผลิตอินทรีย์คุณภาพดี ทั้ง ผัก ผลไม้ และไข่ไก่ หมุนเวียนกลับมาเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

นอกจากนี้ “เซ็นทรัล รีเทล” ยังได้ต่อยอดความสำเร็จเพื่อพัฒนาสมุยให้เป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดการขยะ โดยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Cowtec) โดยจะมีการคัดแยกขยะอินทรีย์จาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย แฟมิลี่มาร์ท และ โรงแรมเซ็นทารา นำไปส่งต่อยังวิทยาลัยฯ เพื่อแปรรูปเป็นแก๊สหุงต้มให้น้องๆ นักศึกษาได้ใช้ในการเรียนรู้ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการแปรรูปจะถูกนำไปใช้ในโครงการ Farm to table , Organic Café แปลงเกษตรสาธิต ที่จะเป็นต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับชุมชน และในอนาคตผลผลิตที่ได้จากโครงการนี้จะถูกนำไปจำหน่ายที่ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และศูนย์การค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัลด้วย

#CentralRetail
#CRC
#Familymart
#SamuiZeroWaste
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
#CENTRALTham
#เซ็นทรัลทำ
#ทำด้วยกันทำด้วยใจ
#ลดขยะที่ต้นทาง