ตลาดผักผลไม้ปลอดภัย และ ของดีประจำจังหวัด จากมือเกษตรกรสู่ผู้บริโภค

หากให้พูดถึง จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ตนั้น หรือเรียกสั้นๆ ว่า ตลาดจริงใจ คงต้องบอกว่าเป็นมากกว่าตลาดทั่วไปที่หลายคนรู้จัก เพราะตลาดจริงใจ ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ เซ็นทรัล รีเทล เปิดโอกาสให้เกษตรกรท้องถิ่นได้นำพืชผักปลอดภัย และสินค้าขึ้นชื่อของชุมชน มาวางจำหน่ายในพื้นที่ของกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคมีโอกาสได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำไปปรับปรุงพัฒนาสินค้า

บริษัทเซ็นทรัล รีเทล จำกัด มหาชน มีแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และยังเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คน (Central To Life) ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ยึดเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะ ชุมชน รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ โดยได้นำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ องค์ความรู้ด้านค้าปลีก จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล และช่องทางจัดจำหน่ายแบบไร้รอยต่อ เพื่อถ่ายทอดทุกองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกร และชุมชน นอกจากนี้ ตลาดจริงใจ ตลาดรูปแบบใหม่ที่กลุ่มเซ็นทรัล นำโดย บริษัทเซ็นทรัล รีเทล จำกัด มหาชน ได้ริเริ่มขึ้น และเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2561 ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล อุดรธานี โดยมีความตั้งใจสร้างให้เป็นแหล่งรวม ผัก ผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และของดีประจำจังหวัด ซึ่งได้รวบรวมผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานจนได้สินค้าคุณภาพดีพร้อมวางจำหน่ายให้ทุกคนได้เลือกซื้อ อีกทั้งตลาดจริงใจยังเป็นเสมือนแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

มีการเปิดไปแล้ว
32
สาขา
มีผลิตภัณฑ์มากกว่า
4,000
รายการ
สนับสนุนเกษตรกว่า
10,200
ครัวเรือน
547 ตำบล
สร้างรายได้รวมกว่า
231
ล้านบาท

ประสบผลสำเร็จอย่างสูงทั้งในแง่การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ และยังเป็นต้นแบบของตลาดที่ลดการใช้พลาสติก เน้นใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อลดปริมาณขยะ และรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้ามาช้อปปิ้ง

ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล ได้ให้ความสำคัญ ต่อการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ของชุมชน และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และต่อยอดการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในการสรรหาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอีกด้วย

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ตลาดจริงใจ มีทั้งหมด 32 สาขา
มีผลิตผลมากกว่า 4,000 รายการ
สนับสนุนเกษตรกรกว่า 10,200 ครัวเรือน 547 ตำบล
สร้างรายได้รวมกว่า 231 ล้านบาท