หากพูดถึงการท่องเที่ยวในปัจจุบัน กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง สามารถดึง นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมากมาย ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่ชุมชนจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงสืบทอดต่อไปได้อย่างยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สามารถช่วยสร้างการเติบโตของระบบเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยได้เล็งเห็นถึงจุดเด่นของชุมชนนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ในเรื่องการทอผ้า และอนุรักษ์มรดกผ้าทอโบราณ ซึ่งสามารถนำผ้าทอเหล่านี้มาออกแบบและดีไซน์ ให้เกิดการผสมผสานร่วมสมัย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เป็นสินค้าที่มีดีไซน์ทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้ จังหวัดตรังยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ ในเรื่องอาหาร วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ จึงได้ริเริ่มโครงการท่องเที่ยวชุมชนนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาส่งเสริมและต่อยอดชุมชนนาหมื่นศรี โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีประโยชน์ร่วมกันทั้งชุมชน และยังเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสุขภาพ การปั่นจักรยานชมทัศนียภาพท้องทุ่งนาในชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยโครงการท่องเที่ยวชุมชนนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ หน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชน ในการผลักดันให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่นาโยงและบริเวณใกล้เคียง โดยดึงจุดเด่นในเรื่องของการใช้สีและลายผ้าซึ่งมีแนวคิดมาจากธรรมชาติ ทำให้เห็นถึงคุณค่าของผ้าทอนาหมื่นศรีที่เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นมานับร้อยปีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจังหวัดตรังสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และยังเป็นสินค้าโอทอประดับ 5 ดาว

โดยที่บริษัทฯ ได้เข้าไปพัฒนาและต่อยอดจนเกิดเป็นโครงการท่องเที่ยวชุมชนนาหมื่นศรี อาทิ อาคารศูนย์การเรียนรู้และจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ทอผ้า, อาคารร้านค้าวิสาหกิจชุมชน, พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ, นำผ้าทอนาหมื่นศรีมาผลิตเป็นสินค้าและจำหน่ายในร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เช่น Good Goods, Fila, ของขวัญปีใหม่จากเซ็นทรัลพัฒนา, จัดอบรมเรื่องการบริหารร้านค้า การทำบัญชีและจัดทำสต๊อกสินค้า, ของที่ระลึกท้องถิ่น, สร้างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน, สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ในการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม และอบรมการเป็นมัคคุเทศก์ให้แก่ลูกหลานชาวนาหมื่นศรีและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ เป็นต้น

จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำโครงการท่องเที่ยวนาหมื่นศรีร่วมกับชุมชน ทั้งในด้านองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ด้านปัจจัยการผลิตของชมุชนในหลายพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชนผ่านการให้ความรู้ การพัฒนาทักษะ การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน ช่องทางการจำหน่าย และด้านการตลาด เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ที่มีจำนวนสมาชิก 80 คน และในปี 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 155 คน โดยสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ถึง 10 ล้านบาท

ซึ่งได้ดำเนินการตามหลักการที่ว่าการพัฒนาชุมชนจะต้องอยู่บนความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการและความคาดหวังจากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำข้อคิดเห็นของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียมาพัฒนาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้ชุมชนและบริษัทฯ สามารถเติบโตไปพร้อมกัน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 155 คน โดยสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ถึง 10 ล้านบาท ในปี 2564
นำผ้าทอนาหมื่นศรีมาผลิตเป็นสินค้าและจำหน่ายในร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เช่น Good Goods, Fila, ของขวัญปีใหม่จากเซ็นทรัลพัฒนา
สร้างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน