บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการร่วมกับ เซ็นทรัล ทำ ในการพัฒนาชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี เพื่อสืบสานวิถีชุมชนเกษตรหัตกรรมผ้าทอมือโบราณของทางภาคใต้, ขับเคลื่อนการศึกษา, จัดทำเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวชุมชน, อบรมการเป็นมัคคุเทศก์ รวมไปถึงออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรีเพื่อเป็นต้นแบบของการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ซึ่งสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชุมกว่า 56 ล้านบาท 155 ครัวเรือน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังได้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการอิสระ นำโดย คุณภัทรียา เบญจพลชัย, คุณครรชิต บุนะจินดา, คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาค และคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ ลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ร่วมเปิด โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี พร้อมให้การต้อนรับ ท่านชวน หลีกภัย ในการจัดงานพิธีเปิดโครงการ และเยี่ยมชม โรบินสัน จังหวัดตรัง

จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาให้เป็นไปในแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งเรื่องการศึกษา พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมไปถึงการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชนผ่านการให้ความรู้ การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีรูปแบบที่ทันสมัย สามารถต่อยอดเป็นแบรนด์สินค้า Good Goods เพื่อขยายไปสู่เวทีสากล ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการตลาด ทางบริษัทฯ โดย โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดตรัง ได้มีการส่งสินค้าทางการเกษตรด้วยการจัดทำ ตลาดจริงใจฟาร์เมอร์มาร์เก็ต เพื่อให้ชาวบ้านสามารถมีช่องการทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง

นอกจากการพัฒนาโมเดลการท่องเที่ยวชุมชน บริษัท ยังได้สนับสนุนและผลักดันด้านการศึกษาในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงส่งเสริมอาชีพคนพิการในจังหวัดตรัง ดังนี้

  • โรงเรียนในจังหวัดตรัง 19 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
  • ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนผ่านโครงการโรงเรียนคุณธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยความร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ภายใต้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  • โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership Schools) กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการลงนาม MOU ร่วมกับโรงเรียน และวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งภาคใต้ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ และวิทยาลัยเทคนิคตรัง ในการทำโครงการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการศึกษาจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่ระดับอาชีวศึกษา นอกจากนี้ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 168 ทุน
  • ผลักดันให้โรงเรียนเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ
  • ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเส้นใยผ้าให้แก่วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อาทิ ผ้าทอนาโน ใยผ้าจากกล้วย เป็นต้น
  • โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการในจังหวัดตรัง ผ่านความร่วมมือกับ สมาคมกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย จังหวัดตรัง จัดตั้ง โครงการเซ็นทรัลทำ ชื่อ “โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อการจำหน่าย” รวมทั้งสิ้น 28 ครัวเรือน กระจายอยู่ใน 5 อำเภอ โดยกลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้ให้การสนับสนุนตั้งแต่การสร้างโรงเรือน แนวทางการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ตลอดถึงการบริหารทางการเงินในเบื้องต้น เช่น การจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้คนพิการสามารถที่จะมีอาชีพในการเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

กระจายรายได้สู่ชุมชุมกว่า 56 ล้านบาท 155 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 65)