หากพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจุบันนั้นขยะพลาสติกถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิด เพราะในทุกๆ วันเราจะทิ้งขยะพลาสติกโดยไม่รู้ตัว เช่น หลอดพลาสติก แก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก ขวดน้ำ ภาชนะบรรจุอาหารที่กินเหลือ และถุงพลาสติก

สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ มากมาย ซึ่งทุกคนสามารถช่วยกันลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ แค่เริ่มจัดการอย่างถูกวิธีตั้งแต่การคัดแยกขยะ การนำหลัก Circular Economy หรือ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มาใช้ จนไปถึงการนำขยะเข้าสู่กระบวนการ Upcycling หรือที่เรียกว่าการใช้ซ้ำอย่างสร้างสรรค์ คือ กระบวนการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเหลือใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้กลายเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งเช่นคุณค่าทางศิลปะหรือคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม

บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจค้าปลีกที่จำหน่าย สินค้า และบริการที่หลากหลายไปยังผู้บริโภคโดยตรง ได้ตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าว และมองเห็นว่า แนวความคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ในชื่อแคมเปญ Journey to Zero เพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เป็นแนวทางสำคัญในการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการหมุนเวียนนำทรัพยากร และกลับมาใช้ใหม่ไม่รู้จบ เพื่อลดการสร้างขยะและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือการร่วมมือในทุกภาคส่วน โดยเริ่มจากการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับพนักงานในองค์กรและผู้บริโภคจะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ปัญหาด้านการขาดแคลนทรัพยากร และปัญหาการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงเกิดเป็นโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า สร้างมูลค่าเพิ่มให้ขวดพลาสติกใช้แล้ว แปรรูปเป็นชุด PPE ป้องกัน โควิด-19

ภายใต้โครงการหลักด้านสิ่งแวดล้อมของ เซ็นทรัล ทำ “Journey to Zero” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติก ด้วยการคัดแยกขยะต้นทาง สร้างมูลค่าเพิ่มและนำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยร่วมมือกับสถาบันโพธิยาลัย วัดจากแดง และภาคีเครือข่ายร่วมมือด้านการจัดการขยะ Our Khung Bang Kachao ภายใต้โครงการ ‘แยกขวด สู้ภัยโควิด’ ด้วยการเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคขวดพลาสติกใส PET และ ขวดพลาสติกขาวขุ่น HDPE ที่ใช้แล้ว เพื่อนำมาแปรรูปเป็นชุด PPE ป้องกันการติดเชื้อโควิด ถวายแด่พระภิกษุ 128 วัด ในการประกอบศาสนกิจให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด และมอบให้กับพนักงานเก็บขยะ เพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรค โดย แคมเปญ ‘ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า’ ตั้งเป้าการผลิตมากกว่า 10,000 ชุด จากขวดพลาสติกประมาณ 200,000 ขวด ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 45 Tons Co2e

โครงการ BAG FOR LIFE

ถุงพลาสติกที่มีการจัดจำหน่ายโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และ แฟมิลี่มาร์ท หรือถุง Bag for Life เป็นการนำนวัตกรรมภายใต้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มาใช้ในการจัดการด้านปัญหาขยะถุงพลาสติกอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการลดการใช้เม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิต รวมถึงการออกแบบถุงพลาสติกให้มีความหนาเพิ่มความแข็งแรงและคงทน เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้นำมาใช้ซ้ำได้หลายๆ ครั้ง และเมื่อมีการนำไปใช้ซ้ำจนถุงพลาสติกชำรุดหรือเก่าจะถูกวนกลับเข้ากระบวนการรีไซเคิลด้วยวิธีที่ถูกต้อง และผลิตเป็นถุงใบใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างพฤติกรรมการใช้ซ้ำตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้

ผ้ากันเปื้อนที่ทำจาก ขวดพลาสติก

บริษัทฯ และภาคีคณะทำงานการจัดการขยะ โครงการ Our Khung Bang Kachao ได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนวัดจากแดง สนับสนุนโครงการรีไซเคิลขวดพลาสติกประเภท PET ให้นำมาผลิตใหม่เป็นผ้ากันเปื้อนเพื่อใช้ในโครงการ “จริงใจ Farmers’ Market” จำนวนกว่า 200 ผืน โดยผ้ากันเปื้อน 1 ตัว รีไซเคิลจากขวด 10 ขวด ซึ่งเป็นการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุรีไซเคิล 100%

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดการขยะประเภทพลาสติกจากชุมชนและร้านค้าต่างๆ ในเครือนำมาผ่านการแปรรูปสร้างสรรค์เป็นวัสดุและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ การร่วมมือกับชุมชนคุ้งบางกะเจ้าในการรวบรวมขยะพลาสติก และออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ เช่น ถุงผ้า เสื้อผ้า หมวก แจกัน กระถางต้นไม้ ของเล่นเด็ก และเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก นอกจากจะช่วยยืดอายุวัสดุให้กลายเป็นขยะได้ช้าลง ชะลอการเกิดขยะใหม่ สินค้า Upcycling เหล่านี้ยังถูกนำมาจำหน่ายที่ร้านค้าในเครือบริษัท เซ็นทรัล รีเทล ถือเป็นอีกหนึ่งช่องการในการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วย

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ตั้งเป้ารีไซเคิลขวดพลาสติกเพื่อแปรรูปเป็นชุด PPE จำนวน 200,000 ใบ
แปรรูปขวดพลาสติกเป็นผลิตใหม่จำนวน 2000 ขวด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 200,000 บาท/ปี
จำหน่ายถุงพลาสติกที่ผลิตซ้ำจากกระบวนการรีไซเคิล 518,447 ใบ