บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติก โดยตั้งแต่ปี 2565 ได้ร่วมมือกับ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ Gracz ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพชั้นนำของประเทศไทย และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute หรือ KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการยืดระยะเวลาการเก็บรักษาอาหาร จึงเป็นการช่วยลดปริมาณขยะเศษอาหารที่เน่าเสียจากการเก็บไว้นาน โดยบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวทำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จึงเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้ ซึ่งบริษัทฯ ตั้งใจที่จะนำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้มาใช้แทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบเดิมภายในร้านค้าปลีกและศูนย์การค้า ภายในปี 2567