บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งจากขั้นตอนการบริโภค เป็นขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นมากที่สุดในห่วงโซ่อุปทาน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงดำเนินโครงการ "Journey to Zero” ซึ่งมุ่งมั่นในการลดและขจัดปริมาณขยะมูลฝอย รวมทั้งบรรจุภัณฑ์และพลาสติกที่ต้องขนส่งไปกำจัดยังหลุมฝังกลบ โดยมีการดำเนินโครงการต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ซ้ำได้ (Bring Your Own Bag) การปฏิเสธถุงพลาสติก (Say No To Plastic Bags) และการเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use plastic bags) เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเหล่านี้จะนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน

โครงการ ลดการใช้พลาสติกและส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ให้มีการใช้ซ้ำ

เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกจำเป็นต้องจัดหาสินค้าและบริการจำนวนมากให้กับลูกค้า ขยะบรรจุภัณฑ์จึงเป็นหนึ่งในขยะประเภทหลักที่เกิดขึ้นในร้านค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯจึงได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้และแบบส่งคืนได้ในทุกกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งการทำกิจกรรมจูงใจ เช่น การให้รางวัลแก่ลูกค้าที่นำบรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำมาใช้เอง นอกจากนั้น บริษัทฯยังได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะบรรจุภัณฑ์จากดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

นับตั้งแต่ปี 2565 ทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ "Bring Your Own Bag" และ "Say No To Plastic Bags" เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลไทยในการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวตามร้านค้าขนาดใหญ่ บริษัทฯจึงเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และเพิ่มบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และส่งคืนได้ โดยจัดเตรียมถุงช้อปปิ้งทางเลือกที่มีความทนทานกว่าถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวไว้ในร้านค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่งของบริษัทฯ และเชิญชวนลูกค้าให้นำถุงช้อปปิ้งนั้นกลับมาใช้ซ้ำสำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไป

โครงการ No Plastic Bag Day

ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย เซ็นทรัล รีเทล ในเวียดนาม ยังได้จัดทำโครงการเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวผ่านการส่งเสริมการรับรู้ของผู้บริโภค โดยการติดป้ายภายในร้านค้าและสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้านำถุงช้อปปิ้งมาเอง นอกจากนั้น ท็อปส์ มาร์เก็ตสาขาต่าง ๆ ในเวียดนามมีการจำหน่ายถุงช้อปปิ้งแบบใช้ซ้ำให้กับลูกค้าในราคาถูก และมีการมอบถุงช้อปปิ้งแบบใช้ซ้ำเป็นของขวัญให้กับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายตามเกณฑ์ สำหรับสินค้าขนาดใหญ่หรือสินค้าจำนวนมาก ท็อปส์ มาร์เก็ต ในเวียดนามได้จัดเตรียมกล่องกระดาษลูกฟูกที่ผ่านการใช้แล้วให้ลูกค้าใส่ของกลับบ้านได้อีกด้วย แคมเปญดังกล่าวไม่เพียงลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเท่านั้น แต่ยังทำให้ บริษัทฯ มีส่วนในการส่งเสริมพฤติกรรมของผู้บริโภคในเวียดนามให้เตรียมพร้อมรับมือกับนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ ได้มอบคะแนนสะสมแก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิก The1 ที่นำถุงช้อปปิ้งแบบใช้ซ้ำมาเอง ส่วน ลูกค้าที่ไม่ได้นำถุงช้อปปิ้งมาเอง สามารถซื้อถุงช้อปปิ้งแบบใช้ซ้ำได้ที่จุดชำระเงิน นอกจากนั้น ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบบใช้ซ้ำฟรี จึงนับเป็นการส่งเสริมการใช้ถุงช้อปปิ้งที่ใช้ซ้ำได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมสร้างความยั่งยืน ทั้งนี้ แคมเปญดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายถุงช้อปปิ้งที่ใช้ซ้ำได้กว่า 14,122,620 ถุง

1.Tops Market Thao Dien on 31 Aug 2022

CRV Internal News Communication

2.Tops Market An Phu, on 14 Sep 2022 (cont.)