เซ็นทรัล รีเทล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาและปรับปรุงอาคารเรียนให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะระดับชั้นอนุบาล เพื่อรองรับเด็กระดับปฐมวัยให้ได้มีการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการปรับเปลี่ยน โต๊ะ เก้าอี้ และพื้นห้องเรียนจากวัสดุที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ที่โรงเรียนบ้านตากแดด จ.พังงา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนจากโครงการห้องเรียนอนุบาลต้นแบบของ เซ็นทรัล ทำ

“ด้านการศึกษา เซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับเซ็นทรัล ทำ ได้สนับสนุนให้โรงเรียนบ้านตากแดดจัดทำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ข้าวไร่ดอกข่าซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพังงา ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้ว เพาะปลูกในเนื้อที่ 3 ไร่ของโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและผู้ที่สนใจ ซึ่งต่อมาได้ขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชน โดยมีการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ดอกข่า ตำบลตากแดด เพื่อร่วมกันรักษาข้าวไร่ประจำถิ่นของจังหวัดพังงา”

โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหาร พร้อมด้วย คุณธนะเมศฐ์ พงษ์ภรณ์กุลภัค ผู้จัดการทั่วไป เซ็นทรัลภูเก็ต และทีม Centrality จากทุกหน่วยธุรกิจ คุณชนิกา ปิยนามวานิช ประธาน YEC พังงา และคณะกรรมการ YEC พังงา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา นำโดย นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สำนักสาธารณสุขจังหวัดพังงา วิทยาลัยชุมชนพังงา เกษตรอำเภอเมืองพังงา อบต.ตากแดด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวชุมชนตากแดดได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมน่ำไร่ ซึ่งเป็นวิธีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม เปิดฤดูกาลเพาะปลูกข้าวไร่ดอกข่า ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านตากแดด โดยมีนางสาวกนกพร คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด ให้การต้อนรับ