จากสภาพการณ์สังคมในปัจจุบันเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางทางสังคมอย่างชัดเจน ปัญหาการว่างงาน จนเกิดเป็นช่องว่างที่ขยายตัว แต่สามารถที่จะลดทอนช่องว่างเหล่านี้ให้น้อยลงตามสมควรได้ ซึ่ง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างในส่วนนี้ลดลงให้ได้มากที่สุดและเกิดความเท่าเทียมต่อกลุ่มผู้เปราะบาง โดยไม่ให้มีการกีดกันในเรื่องของอายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ และความบกพร่องหรือขีดจำกัดของร่างกาย

โดย บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่โดดเด่นในเรื่องการจ้างงานคนพิการตามข้อกำหนดของกฎหมายการจ้างงาน จำนวนทั้งสิ้น 430 คน และได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และเทศบาลท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้กับกลุ่มคนพิการมีบทบาทหน้าที่เท่าเทียมกับพนักงานทั่วไป จึงเกิดเป็นโครงการมากมายหลากหลายโครงการที่สามารถสร้างอาชีพและส่งเสริมศักยภาพของคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ในปี 2564 บริษัทได้จัดทำโครงการจ้างงานคนพิการรวม 14 โครงการ ครอบคลุม 12 จังหวัด จำนวน 128 คน อีกทั้งยังมีการให้สัมปทานพื้นที่ในการขายลอตเตอรี่ จำนวน 56 คน กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ และบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนพิการ ระดับดีเด่น เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคทางเพศ ด้วยตระหนักดีว่าความสามารถในการทำงานไม่ได้จำกัดในเรื่องเพศ พร้อมทั้งสนับสนุนโอกาสสำหรับผู้หญิงกับการก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทล ยังได้ก่อตั้งศูนย์ Contact Center ในจังหวัดชลบุรี ผ่านความร่วมมือของเพาเวอร์บาย ไทวัสดุ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ โดยมีพนักงานประจำเป็นคนพิการทั้งหมดรวมกว่า 40 คน ให้บริการติดต่อสอบถามจากลูกค้า การบริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ สร้างอาชีพ ที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

จากการที่ดำเนินโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กลุ่มผู้เปราะบาง เกิดความเท่าเทียม ทำให้รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์ คือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน และการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและพนักงานจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจได้ รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนให้เป็นบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักจรรยาบรรณที่ดี ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีการกำหนดกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งมั่นสร้างผลกระทบที่ดีอย่างชัดเจน โดยยึดมั่นในแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน สร้างประโยชน์สู่สังคม มุ่งเน้นดำเนินงานที่จะช่วยพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงานการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

ซึ่งทั้งหมดได้ช่วยเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ นอกจากนี้ การสร้างความ พึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าในด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า การจัดจำหน่ายสินค้าที่ส่งเสริม สุขภาพร่างกายของลูกค้า ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักของบริษัทฯ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนพิการ ระดับดีเด่น เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
มีการจ้างงานคนพิการตามข้อกำหนดของกฎหมายการจ้างงาน จำนวนทั้งสิ้น 430 คน
ในปี 2564 ได้จัดทำโครงการจ้างงานคนพิการรวม14 โครงการ ครอบคลุม 12 จังหวัด จำนวน 128 คน อีกทั้งยังมีการให้สัมปทานพื้นที่ในการขายลอตเตอรี่ จำนวน 56 คน