บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการร่วมกับ เซ็นทรัล ทำ ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในโครงการ “ตระกร้าสานพลาสติก สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี” ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และเทศบาลท้องถิ่น ผลักดันให้กลุ่มคนพิการเกิดความเท่าเทียม จึงเกิดเป็นโครงการมากมายที่สามารถสร้างอาชีพและส่งเสริมศักยภาพของคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ (พิเศษ) เป็นพาหนะสำหรับคนพิการ และมอบทุนสำหรับเริ่มต้นอาชีพ เพื่อการสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และผู้บริหารจาก บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณยุวดี จิราธิวัฒน์, คุณนิตย์สินี จิราธิวัฒน์, คุณสิริเกศ จิรกิติ, และคุณชาริตา ลีลายุทธ ลงพื้นที่ร่วมส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ (พิเศษ) และมอบทุนสำหรับเริ่มต้นอาชีพ ทางบริษัทฯและลูกค้าคนสำคัญได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำ

โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำกลุ่มอาสาสมัคร Wheel of Hope ไปปรับแต่งวีลแชร์ถึงพื้นที่ ซึ่งวีลแชร์ทั้งหมดมูลค่า 1.9 ล้านบาทได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต นอกจากนี้ผู้บริหารและลูกค้าคนสำคัญยังมอบทุนสำหรับเริ่มต้นอาชีพให้กับคนพิการ ณ ศูนย์รวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี และลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาให้เป็นไปในแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งเรื่องการศึกษา พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มจากกลุ่มคนพิการเพียง 10 คน บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการให้อาชีพคนพิการ รวมถึงครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุ ในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงจัดหาช่องทางในการจัดจำหน่าย และการให้ความรู้เพิ่มเติม ด้วยการสนับสนุนผ่านโครงการ Central Tham และ ร้าน Good Goods ทำให้โครงการตะกร้าสานพลาสติก โดยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพด้วยตนเองได้ ภายในสมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรฯ ได้ขยายโครงการดังกล่าวไปยังชุมชนต่าง ๆ ใน 10 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในชุมชนต่าง ๆ กว่า 190 คน สร้างรายได้มากกว่า 12 ล้านบาท (ปี 2562-2566) เป็นการสร้างโอกาส และส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงสู่ชุมชน พัฒนาความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิด้านการศึกษา, การพัฒนาทักษะอาชีพ โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชนผ่านการให้ความรู้ การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดอุดรธานีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  • โรงเรียนบ้านหนองนาคํา โครงการวินัยจราจร, โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพทอผ้าโบราณ และโครงการเกษตรพอเพียงปลูกผักสวนครัว แปรรูปอาหาร
  • PARTNERSHIP SCHOOL PROJECT (โรงเรียนร่วมพัฒนา) ยกระดับการศึกษาของไทย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระดับสากล ตอบโจทย์ตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ
  • ปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผักและอุปกรณ์ภายในอาคาร แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักตําบลนาดี เพื่อสร้างผลผลิตที่ได้มาตรฐานและนำมาจัดจำหน่ายอย่างปลอดภัย
  • เปิดตลาดจริงใจ ฟาร์เมอร์มาร์เก็ต ตลาดผักผลไม้ปลอดภัย และของดีประจําจังหวัด เปิดโอกาสให้เกษตรกรท้องถิ่นได้นํา พืชผักปลอดภัย และสินค้าขึ้นชื่อของชุมชน มาวางจําหน่าย

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

มีจำนวนสมาชิก ผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 190 คน
นำตะกร้าสานพลาสติก มาจัดจำหน่ายผ่าน โครงการ Central Tham และร้าน good goods
สร้างรายได้ มากกว่า 12 ล้านบาท
(ปี 2562 - 2566)