นางภัทรียา เบญจพลชัย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

 • ของตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 1/2543
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553
 • Director Certification Program Update (DCPU) 2/2557
 • Director Certification Program Refresher Course 2/2557
 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2559
 • Ethical Leadership Program (ELP) 12/2561
 • Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2564
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 42/2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกกล๊าส จํากัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
2556 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา SET Award ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

2549 – 2553 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
2556 – 2560 คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2553 – 2564 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2554 – 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2554 – 2560 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 – 2562 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2557 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
2559 – 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
2560 – 2562 ที่ปรึกษาสําหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2563 - 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

-ไม่มี-