กว่า 7 ทศวรรษที่อาณาจักรค้าปลีกเซ็นนทรัล รีเทล มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และริเริ่มในการนําเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ ในฐานะผู้นำตลาดค้าปลีกและเทรนด์เซ็ตเตอร์ โดยเป็นผู้เริ่มดำเนินการห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์ทางการตลาดครองใจผู้บริโภคมายาวนาน

ยกระดับการทำธุรกิจค้าปลีกแบบมัลติฟอร์แมต ผ่านการเปิดร้านค้าเฉพาะทางและธุรกิจค้าปลีกหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาช่องทางออฟไลน์สู่ ออมนิแชลแนล เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งต่อยอดความสำเร็จไปยังตลาดต่างประเทศ ที่ประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม

เมื่อเศรษฐกิจขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัล อีโคโนมี รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป บริษัทฯ ได้ปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปเช่นกัน ก่อเกิดปฐมบทใหม่ ภายใต้กลยุทธ์ New Central, New Retail โดยในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เสริมสร้างธุรกิจ ในด้านต่างๆ เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล โดยสร้าง Customer centric omnichannel platform ขึ้นมาใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ที่ผสมผสานกันอย่างไร้รอยต่อ

ในประเทศไทย บริษัทฯ ได้เป็นผู้นำด้านการค้าปลีกและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ในขณะที่การขยายและเพิ่มพันธมิตรสู่ระดับสากล ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำการค้าปลีกต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม และเป็นผู้นำห้างสรรพสินค้า luxury ระดับ world-class ในประเทศอิตาลี

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 222,737 ล้านบาท โดยเพิ่มขั้น 16,117 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 8 จากรายได้รวมในช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 12,359 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มขีดความสามารถและขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ โดยมีโครงการขยายสาขาใหม่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งมีแผนที่จะเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจด้วยการปรับปรุงสาขาต่างๆ ของแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมและพร้อมที่สุดสำหรับเซ็นทรัล รีเทล ที่จะเดินหน้าสู่ความสำเร็จขั้นต่อไป ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจ พร้อมด้วยกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ขยายตัว รวมถึงการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งในด้านจำนวนนักท่องเที่ยว และการเป็น 1 ใน 20 เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก ผนวกกับประสบการณ์ในการทำธุรกิจค้าปลีก ทีมผู้บริหารมืออาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงโครงการต่างๆ ช่วยให้เราได้สร้างมูลค่า สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน พร้อมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พันธมิตร คู่ค้า และลูกค้า ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน


ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการ

นายญนน์ โภคทรัพย์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท