นางปรารถนา มงคลกุล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

 • ของตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Certificate Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 34/2546
 • Director Accreditation Program (DAP) 2/2546
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2559
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 4/2560
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2560
 • Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
 • Director Leadership Certification Program (DLCP) 2/2564
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) (12/2564)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกํากับกิจการทีดี บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนลจํากัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จํากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน))
2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 8 บริษัท 4 องค์กร

ประสบการณ์ทํางาน

2535 – 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2541 – 2555 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
2550 – 2554 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
2550 – 2554 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
2555 – 2558 กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2556 – 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค. เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
2557 – 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
2557 – 2561 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2558 – 2560 กรรมการ กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
2558 – 2562 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
2560 – 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2561 – 2562 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2565 กรรมการบริษัท โพเมโล แฟชัน จํากัด
2557 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 10, 13 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

2535 - 2565 Group Chief Financial Officer บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
2535 - 2565 Senior Vice President of Finance & Accounting Department บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2535 - 2565 กรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน)
2535 - 2565 กรรมการ บริษัท โพเมโล แฟชั่น จํากัด
2535 - 2565 กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)