ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565):

 • ของตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asia Institute of Technology, Bangkok, ประเทศไทย
 • ปริญญาโท Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Role of the Chairman Program (RCP), 2/2544
 • Director Certification Program (DCP), 21/2545
 • Ethical Leadership Program (ELP), 2/2558
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP), 5/2561
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG),15/2563

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส ซี จี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 4 บริษัท 11 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2542 - 2546 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

 • กรรมการผู้จัดการ - Retail Banking and Financial Leasing ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)