นางปรารถนา มงคลกุล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565):

 • ของตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Certificate Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University, USA

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 34/2546
 • Director Accreditation Program (DAP) 2/2546
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2559
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 4/2560
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2560
 • Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
 • Director Leadership Certification Program (DLCP) 2/2564
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) (12/2564)
 • Director Diploma Examination ปี 2546 The Australian Institute of Directors Association
 • Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 • การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13/2558 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20/2560 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง: ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal ปี 2564 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 8 บริษัท 4 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2535 – 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2541 – 2555 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2550 – 2554 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2550 – 2554 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2558 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 – 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2557 – 2561 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2558 – 2560 กรรมการ กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
2558 – 2562 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2560 – 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2557 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 10,13 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

 • Group Chief Financial Officer บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • Senior Vice President of Finance & Accounting Department บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)