นายครรชิต บุนะจินดา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

 • ของตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท MBA (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 30/2546
 • Director Accreditation Program (DAP) 35/2548
 • Audit Committee Program (ACP) 14/2549
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 8/2552
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2552
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 5/2552
 • Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2564
 • Role of the Chairman Program (RCP) 53/2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลยาณมิตรชูเชิด จํากัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คูนทรี โฮลดิงส์
2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จํากัด

ประสบการณ์ทำงาน

2546 – 2558 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2549 – 2558 กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
2552 – 2561 กรรมการ บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)
2557 – 2560 กรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

2552 - 2561 กรรมการ บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)