วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

 • ของตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท MBA (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program(DCP) 30/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP) 2/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program (ACP) 14/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 8/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 5/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 2 บริษัท 1 สมาคม

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2546 – 2558 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2549 – 2558 กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2552 – 2561 กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560 กรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)