นางยุวดี จิราธิวัฒน์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565):

 • ของตนเอง: 0.2824%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายทศ จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายพิชัย จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การโฆษณา มหาวิทยาลัย Northwestern ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 111/2557
 • Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 32 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2539 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
2557 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมจำนวน 10/10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร เข้าประชุมจำนวน 13/13 ครั้ง