นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2538 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565):

 • ของตนเอง: 0.7444%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ ศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ และนายพิชัย จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท MBA สาขา Management มหาวิทยาลัย New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 100/2556

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 76 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2553 – 2560 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีพลาซ่า จำกัด

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

 • General Manager เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
 • General Manager ห้างสรรพสินค้าเซน
 • Business Development บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • Executive Director and Chief Operating Office บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด