นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2538 – 5 กันยายน 2562
  • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

  • ของตนเอง: 0.7444%
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • เป็นน้องของ (1) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และ (3) ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
  • เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และ (5) นายไท จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท MBA สาขา Management, University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) 100/2556

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 76 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2553 – 2560 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีพลาซ่า จำกัด

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

2538-2562 Business Development / Executive Director and Chief Operating Officer บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด
2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด