วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2538 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

 • ของตนเอง: 0.407%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 0.530%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้องของนางยุวดี จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของนายทศ จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายพิชัย จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี การบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 2/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP) 35/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program (ACP) 6/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Chairman Program (RCP) 11/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Capital Market Academy 1/2548 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 1/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 7/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 1/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 20/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 39/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2537 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
2538 – ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 148 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2542 – 2555 กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
2546 – 2555 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)