นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2538 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565):

 • ของตนเอง: 0.4065%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 0.2654%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้องของนางยุวดี จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของนายทศ จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายพิชัย จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี การบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 2/2543
 • Director Accreditation Program (DAP) 35/2548
 • Audit Committee Program (ACP) 6/2548
 • Role of the Chairman Program (RCP) 11/2548
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2550
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 1/2550
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 7/2552
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2552
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 1/2552
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 20/2561
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 39/2564
 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2562

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2537 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
2538 – ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 129 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2542 – 2555 กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
2546 – 2555 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

 • Deputy Chief Executive Officer บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด